Динамични данни за COVID-19

Версия 2.1
Екранно изображение 1 Екранно изображение 2 Екранно изображение 3 Екранно изображение 4 Екранно изображение 5
УСЛОВИЯ ЗА КАКВО УСЛУГИ ДОКУМЕНТИ ПРАВА КОНТАКТИ
За тези, които обичат да играят, и може би не толкова да учат.


Можете да играете по всяко време и от всяко място, разбира се, ако сте регистрирани от преподавател. Можете да играете на различни типове обучаващи игри ипи на малки игрови приложения. С тях вие ще можете да подреждате пъзели, ще можете да решавате логически задачи и да откривате скрити неща. В играта или приложението се предоставя възможност да събирате ценности като за всеки постигнат положителен резултат да получавате награди, бонуси, точки. Вие имате шанса да водите в класация или рейтингов лист. Можете да играете също неограничен брой пъти играта, която вашият преподавател е генерирал или приложението, което сте избрали от платформената библиотека.

Това наистина e забавно - играейки, да учим.
Предоставяне свободното ползване на:

Това наистина e забавно!
Нека да поиграем!
Неограничено време за ползване на:

В това виртуално пространство ние само играем!
За кого е предназначена платформата?

Тази платформа е предназначена предимно за преподавателите и обучавани в системата на училищното и висшето образование Може да бъде използвана, както в учебно, така и в извън учебно време. Системата позволява създаването на определени учебни ресурси, които формират учебно съдържание. Налични са, също така, и готови ресурси, достъпни чрез платформата, наречени малки приложения.

Какви са изискванията за ползване платформата?

Платформата е HTML5 базирана. Използвана е сюита CreateJS от модулни библиотеки и инструменти, които работят заедно или независимо, за да активират богато интерактивно съдържание чрез отворени уеб технологии посредством HTML5. Библиотеките CreateJS са съвместими с всички съвременни настолни и мобилни браузъри и осигуряват производителност и надеждност във възможно най-широка гама браузъри: Microsoft Edge , Internet Explorer 9+ ,Firefox ,Chrome,Safari ,Opera ,Cordova.

Предоставяни услуги:

Възможности на платформата:

Настоящата платформа е разработена на основа на задълбочени проучвания и проведени експерименти в образователни институции. Създаденият игрови модел лежи на педагогически принципи. Платформата е реализирана на база модел, използващ УЕБ технология, което предоставя широки възможности за реализация на педагогически сценарии, както в учебните кабинети по време на учебния процес, така и в процеса на самоподготовка на обучаемите, а защо не и в свободното време. ПЛатформата позволява създаването на интердисциплинарни учебни ресурси, които формират учебно съдържание. Учебните ресурси са достъпни през игрова та сегкция на платформата. Налични са, също така, и готови ресурси, достъпни чрез платформата, наречени малки игрови приложения. Системата използва естествения подход за стимулиране активността на играещите, посредством възнаграждения, чрез различни степени и форми на награди - призове, точки, класации и бонуси и др.

Документи:

Като пионер и водещ в областта на иновационните образователни технологии Центърът за инотвационни образователни технологии при Русенски университет "Ангел Кънчев" разработи основополагащи документи за адаптиране на образователната система към така нареченото дигитално поколение. Учебни институции и организации биха могли да приложат своите иновативни идеи, следвайки методологията на разработените наръчник и концепция. Настоящето е динамично и налага динамични решения и подходи. Ако искаме да откликнем на потребностите на утвърждаващото се дигитално поколение трябва да предлагаме това, което това поколение очаква, по начин, който съответства на неговите разбирания за възприемане на околния свят.

Вие можете да се запознаете с тези документи в тази секция.

За дигиталното поколение:

Центърът е разработил интерактивна версия на Наръчника по иновационни образователни технологии, която може да бъде достъпена от тук.

Права:

Настоящата платформа за генериране на обучаващи игри може да бъде използвана само с образователна цел. Всяко друго използване, водещо до формирането на каквато и да е финансова, материална или друга изгода е недопустимо и неприемливо. Всички изображения, анимации и звуци са обект на авторското право на автора. Никоя част от тях не може да бъде използвана без писменото съгласие на автора.
Обект на авторско право са софтуерният модел, програмните интерфейси и програмният код, реализиращи игровата платформа. Никоя част от тях не може да бъде използвана без писменото съгласие на автора. Самостоятелните програмни модули, наричани малки прости приложения(МПП) са за свободно използване само с образователна цел. Всяко друго използване на МПП, водещо до формирането на каквато и да е финансова, материална или друга изгода е недопустимо и неприемливо. Всяко МПП има недвусмислено авторско изявление, определящо неговия тип.


Авторът е посветил настоящата разработка за повишаване мотивацията на дигиталното поколение, използвайки естествената и присъща характеристика на човека да играе.

© 2015-2020 Валентин Атанасов. Всички права запазени.
С подкрепата на Русенски университет "Ангел Кънчев"

valopaint@yahoo.com


Валентин Атанасов
Център за иновационни образователни технологии
Русенски университет "Ангел Кънчев"